Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

[серія:Економічні науки]


 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК БЕРДЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ»

Публікація статей у журналі «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» здійснюється відповідно до "Положення про видання наукового економічного журналу «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу»". Порядок рецензування статей регламентовано "Положенням про рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії наукового економічного журналу «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу»"

Для публікації статті у журналі «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» на електронну адресу редакції (yvmalishko@ukr.net) необхідно надіслати наступний пакет документів:

 1. Стаття (з використанням текстового редактора MS Word, усі поля по 20 мм; шрифт Тіmеs New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм);
 2. Переклад статті англійською мовою (або розширена англомовна анотація обсягом 3,5-5 тис. знаків);
 3. Копія квитанції про сплату 500 грн. (8-10 сторінок або 16-28 тис. знаків);
 4. Авторська довідка за формою (на кожного автора заповнюється окремо):

 5. ПІБ (повністю) 
  Науковий ступінь 
  Вчене звання 
  Почесні звання 
  Місце роботи (повне найменування організації та підрозділу) 
  Посада 
  Наукові інтереси 
  Сканкопія рецензії доктора наук 
  Скриншот результатів перевірки на антиплагіат 
  Назва рубрики 
  Контактний телефон 
  Адреса електронної пошти 
  Адреса для пересилання авторського примірника журналу 
  Інші відомості 
 6. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу має бути надіслано в графічному форматі відскановану рекомендацію (направлення, відгук) наукового керівника (іншого доктора економічних наук), засвідчені підписом та печаткою.

Додатково весь пакет документів у роздрукованому вигляді, включаючи оригінал рецензії, надсилається Укрпоштою на адресу:

БУМІБ, науковий відділ
вул. Свободи, 117-А,
м. Бердянськ,
Запорізька обл., 71118.

Подані авторами статті розглядаються лише за наявності повного пакету документів.

Категорично не приймаються:

 1. Описові статті – сукупність загальновідомих характеристик об'єкту дослідження або сукупність запозичених характеристик і тез;
 2. Статті, де об'єкту ставиться у відповідність множина параметрів, коефіцієнтів і т.п. і далі головними є операції з елементами множини без змістовної глибини пізнання об'єкту;
 3. Статті, в яких параметричні моделі об'єктів є самостійними об'єктами дослідження і головним змістом статті.

Телефон для довідок: (06153) 6-48-61 – науковий відділ. Факс: (06153) 6-44-01


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

 1. Редакція приймає до друку написані спеціально для журналу «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» оригінальні статті.
  Кінцеві дати прийому статей:

  Важливі датиНомери 2018 року
  №1 (41) 2018№2 (42) 2018№3 (43) 2018№4 (44) 2018
  Кінцева дата прийому статей15.01.201815.04.201815.07.201814.10.2018
  Орієнтовні терміни виходу номера21.03.2018-25.03.201820.06.2018-24.06.201819.09.2018-23.09.201819.12.2018-23.12.2018

 2. Вимоги до розміщення статті в журналі:
  • номер УДК
  • прізвище та ініціали автора (авторів) (українською, англійською, російською мовами);
  • назва статті (українською, англійською, російською мовами);
  • анотація – 3-6 речень українською та російською та англійською мовами (не більше 600 знаків), ключові слова українською, російською та англійською мовами
  • текст статті. Рекомендований обсяг статті – 16-28 тис. знаків.
 3. Структура тексту статті (постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1):
  • Постановка проблеми;
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій (стислі, але зрозуміло викладені результати інших дослідників);
  • Мета дослідження;
  • Виклад основного матеріалу дослідження (чітко сформульовані та виділені головні думки; акцентоване подання наукової новизни, нового знання);
  • Висновки (підсумки наприкінці статті про досягнуті результати, користь від них та про подальші розробки).
 4. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування. Рисунки і таблиці повинні мати назву та просту арабську наскрізну нумерацію. Після кожного рисунку чи таблиці необхідно вказати посилання на джерело (наприклад: Джерело: авторська розробка за [1, 6, 8]).
 5. Оформлення формул. Всі формули набираються в редакторі формул Microsoft Office (Microsoft Equation). Всі формули повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію.
 6. Обов'язковим є список використаних джерел у кінці статті (мінімум підручників та застарілої літератури; роботи не тільки вітчизняних, а й зарубіжних авторів). Список використаних джерел має бути оформлений згідно чинних вимог (ДСТУ 8302:2015). Приклад оформлення бібліографічного посилання наведено (тут)
 7. Список літератури дублюється латиницею (References), згідно правил транслітерації. Рекомендується оформлювати References за міжнародним бібліографічним стандартом APA (скачати рекомендації). Допускається використання Harvard-British Standard (http://www.nbuv.gov.ua/node/868).
 8. Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках, наприклад: [3, С. 156; 7, С. 111-112].
 9. Автори повинні дотримуватися в своїх статтях наукової етики в аспекті посилань на дослідження колег:
  • посилання на джерела статистичних даних обов’язкові;
  • бажано не наводити посилань на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали;
  • посилання на власні публікації допускаються тільки в разі крайньої необхідності;
  • роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, повинні бути включені до списку використаних джерел до статті.
 10. Переклад статті англійською мовою. З метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОН України (Наказ № 32 від 15.01.2018 р. «Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань» п.6.4 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18) подані авторами статті мають бути перекладені англійською мовою або супроводжуватись розширеною англомовною анотацією – Abstract (скачати рекомендації).

Вартість публікації у науковому економічному журналі «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» становить 500 грн. за статтю.

Реквізити для оплати:

Отримувач: Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Банк отримувача: МФ ЗАО ПУМБ відділення №1 у м. Бердянську
МФО: 334851
Код ЄДРПОУ: 22142717
р/р 26009962492235